top of page

 

APPINVENTOR

 

MIT App Inventor je intuitivno, vizuelno programsko okruženje koje omogućava deci da prave sopstvene aplikacije za pametne telephone I tablet uređaje. App Inventor ima pojednostavljeni interfejs i predstavlja idealnu platformu za uvođenje dece u svet programiranja mobilnih aplikacija. Da bi napravili aplikaciju u App Inventoru, polaznici-ce prvo moraju da se upoznaju i sa osnovim principima u programiranju kao što su: algoritmi, petlje, promenljive, programske aplikacije vođene događajima, procedure, grananje, pozicioniranje u ravni korišćenjem xy koordinatnog sistema, liste, rad sa bazama podataka.

Pored opštih principa, polaznici će naučiti i specifičnosti vezane za Android operativni sistem i mobilne uređaje, kao što su – način funkcionisanja Android operativnog sistema, način mobilne komuniakcije, GPS, kako se koriste senzori ali I osnove dizajna mobilnih apliakcija s fokusom na kreiranje korisničkog iskustva. Poželjno je poznavanje rada u Scratch programu.

 

Polaznici-ce će savladati:

  • Korišćenje MIT App Inventor platforme

  • Komponente Canvas i Ball

  • Komponente Button, Player i Slider

  • Komponente ImageSprite i Sharing

  • Funkcije za crtanje komponente Canvas

  • Aplikacije sa više ekrana i upoznavanje sa komponentom WebViewer

  • Dizajniranje igre i programiranje njenih funkcionalnosti

  • Komponente ListView i TinyDB

 

Trajanje prolećnih kurseva: 16 termina po 90 minuta (2 x 45 min + pauza). Nakon 15. termina organizuju se prezentacije završnih radova i uručivanje sertifikata.

Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika.

Ovi kursevi se izvode u ONLINE, uživo sa predavačem.

Cena: 4 rate po 5000 dinara – Plaćanje može biti i u celosti. *Cene na lokacijama van Beograda su umanjene za 10%

Popusti: Roditelji/staratelji koji prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu.

bottom of page